Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie, tel.: +48 32 67 234 83, adres e-mail: zgm@zgm-zawiercie.pl.

Jako Administrator dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszym Zakładzie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa.

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub innych zobowiązań umownych dotyczących działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, w tym zapewnienia poprawnej jakości jej realizacji np. poprzez dostarczenie mediów, usuwanie awarii - podstawa prawna to wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:
  1. rozliczanie opłat z tytułu użytkowania lokali (czynszu, opłat niezależnych od Zakładu np. podatków, zużycia wody, gazu i CO, opłat za śmieci), odszkodowań za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego);
  2. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  3. wykonywanie obowiązków Zakładu, w tym prowadzenie ewidencji najemców, właścicieli;
  4. przeprowadzanie lustracji działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu;
 3. przeciwdziałanie nadużyciom - podstawa prawna to wykonanie umowy (ar. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co obejmuje m.in. prowadzenie windykacji, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i prośby - podstawa prawna to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie - podstawa prawna to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. realizacji innych obowiązków wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu – podstawa prawna to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. wsparcie realizacji umowy, w tym poprzez informowanie o awariach i remontach, czy też o dotychczas złożonych reklamacjach – podstawa prawna to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Zgoda

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, jeśli udzieliliście nam Państwo odrębnej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na takie przetwarzanie np. w celu ułatwienia kontaktów lub udostępnienie danych osobowych innym podmiotom współuczestniczącym w prowadzeniu działalności w ramach statutowych obowiązków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, jednak nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych osobowych przed cofnięciem takiej zgody.

Zbieranie danych osobowych z innych źródeł

 Jeśli będą Państwo płacić za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów – podstawa prawna to wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz – podstawa prawna to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
  1. realizującym usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne lub budowlane w zakresie budynku i jego pomieszczeń, elementów wyposażenia technicznego, urządzeń i instalacji;
  2. dokonującym odczytów i rozliczeń zużycia mediów;
  3. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
  4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową;
  5. podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji na podstawie zawartej umowy.
 2. innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmiotom przeprowadzającym lustracje Zakładu;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności lub prowadzącym windykacje – w razie nieopłacenia należnych opłat w terminie;
  5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo do sprostowania danych osobowych – czyli poprawiania danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych osobowych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – czyli ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania.

Prawo dostępu do danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych osobowych.

Prawo przenoszenia danych osobowych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od danego przepisu prawa.

Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych osobowych nie jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać dane we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem: poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: zgm@zgm-zawiercie.pl lub wysyłając na adres korespondencyjny: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu powołał Inspektora Ochrony Danych pana Mariusza Arciszewskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@abimar.pl lub telefonicznie pod numerem +48 696 655 124.

Mają też Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.