Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-04.
 

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:
 

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 1440) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-04. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707 (z wyłączeniem dostępności architektonicznej).


Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 - przejście do treści,
 • ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
 • ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
 • ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.
 • ALT + 6 - uruchomienie wersji tekstowej, bez styli. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Arciszewski, iod@abimar.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 696-655-124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna


1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, ul. Towarowa 30

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje pomieszczenia na parterze i na 1 piętrze budynku.
Do budynku prowadzi jedno wejście – 4 stopnie schodowe wraz z dwoma balustradami.
Przy schodach do wejścia brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak wideo domofonu powiadamiającego Biuro Obsługi Interesanta o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Biuro Obsługi Interesanta ZGM znajduje się na parterze budynku, na końcu korytarza, pokój nr 101 po lewej stronie. Wejście oraz korytarz nie są zabezpieczone bramkami.
Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń ZGM zlokalizowanych na parterze i na 1 piętrze budynku.
W budynku nie ma windy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.
Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, który ma wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest jedna pętla indukcyjna, która znajduje się w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, pok. 101 .
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, natomiast jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki zakładu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed budynek i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


2. Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 w Zawierciu, ul. Bohaterów Westerplatte 19

Do Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy jednostki administracyjnej.
Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Pomieszczenia ADM nr 1 znajdują się na parterze budynku pomieszczenia zlokalizowane na piętrze są to mieszkania lokatorskie.
W budynku brak windy (obsługa interesanta odbywa się w pomieszczeniach na parterze budynku)
Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak wydzielonego parkingu dla osoby niepełnosprawnej. Parking ogólnodostępny znajduje się bezpośrednio w wzdłuż ulicy Bohaterów Westerplatte.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest jedna pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, natomiast jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.
W przypadku trudności dotarcia interesanta do pomieszczeń na parterze istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego bezpośrednio do interesanta i obsługi w dogodny dla niego sposób.


3. Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 w Zawierciu, Pl. Jarosława Dąbrowskiego 4

Do Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy jednostki administracyjnej zlokalizowane w bramie budynku.
Bezpośrednio za drzwiami wejścia głównego znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Pomieszczenia ADM nr 2 znajdują się na parterze budynku pomieszczenia zlokalizowane na piętrze budynku są to mieszkania lokatorskie.
W budynku brak windy (obsługa interesanta odbywa się w pomieszczeniach na parterze budynku).
Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak wydzielonego parkingu dla osoby niepełnosprawnej bezpośrednio przy budynku ADM nr2. Parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się po przeciwnej stronie ul. Ciasnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest jedna pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, natomiast jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.
W przypadku trudności dotarcia interesanta do pomieszczeń na parterze istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego bezpośrednio do interesanta i obsługi w dogodny dla niego sposób.


4. Cmentarz Komunalny – ul. Przyjaźni 184 w Zawierciu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje część pomieszczeń na parterze oraz pomieszczenia na 1 piętrze budynku.
Do budynku prowadzą trzy wejścia (wejście główne A dla gości i interesantów, wejście B do pomieszczeń przedpogrzebowych na parterze i piętrze budynku, wejście C z prawej strony budynku do lokali użytkowych wynajmowanych przez prywatną firmę.
Przy schodach do wejścia głównego A brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak wideo domofonu powiadamiającego pracowników ZGM o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
Przy schodach do wejścia B brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak wideo domofonu powiadamiającego pracowników ZGM o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
Przy schodach do wejścia C brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak wideo domofonu powiadamiającego pracowników ZGM o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
Wszystkie wejścia do budynku są ogólnodostępne w godzinach pracy jednostki.
Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak windy (obsługa interesanta odbywa się w pomieszczeniach na parterze budynku).
Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednio przed ogrodzeniem posesji znajduje się ogólnodostępny parking w z dwoma wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, natomiast jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.