Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg na najem lokali użytkowych - lipiec 2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL.TOWAROWA 30
OGŁASZA

W dniu 16 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w zasobach komunalnych, który odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30, parter - pok. 102 – Sala konferencyjna:                                             
1. ul. Piłsudskiego 95                         
- pow. użytkowa 77,22 m2
wadium w wysokości 4.000 zł
cena wywoławcza  40,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek.
Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76

2. ul. Apteczna 17                              
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 670 zł
cena wywoławcza  23,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88
Lokal posiada wewnętrzną instalację gazową c.o. i CWU. Po podpisania umowy najmu lokalu użytkowego najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy na dostawę gazu.

3. ul. Marszałkowska 35                 
- pow. użytkowa 23,91 m2
wadium w wysokości 750 zł
cena wywoławcza  25,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33

4. ul. Ciasna 7                                    
- pow. użytkowa 38,58 m2
wadium w wysokości 240 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

5. ul. 11 Listopada 35                       
- pow. użytkowa 47,80 m2
wadium w wysokości 300 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Budynek, w którym znajduje się lokal jest po termomodernizacji.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

6. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - GARAŻ   
- pow. użytkowa 46,00 m2
wadium w wysokości 570 zł
cena wywoławcza 9,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż murowany.
Garaż znajduje się na działce 25/42 oznaczonej na mapie 49 obręb Zawiercie, w ciągu garaży murowanych, w okolicy budynków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32,34,36 w Zawierciu. 
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88        

7. ul. Towarowa 30 - GARAŻ nr 8                               
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza 11,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż blaszany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33.       

8. ul. Towarowa 30 - GARAŻ nr 18                               
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza 11,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż blaszany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33.       

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM:84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia 15 lipca 2024 r. - wpływ na konto ZGM
(wpłata wadium po terminie oraz na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji) 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali i garaży z przetargu bez podania przyczyny.

Przystępując do przetargu jest jednoznaczne z akceptację Regulaminu przetargu  wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie oraz akceptacją wzoru obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego.  
Regulamin przetargu oraz wzór umowy dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 108 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30 , tel. 032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
I [Administrator danych]
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu jest administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym na najem lokalu użytkowego oraz osób, które dokonają wynajmu lokalu użytkowego wchodzącego w skład zasobu nieruchomości Gminy Zawiercie, których zarządcą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu.  
Z administratorem danych można kontaktować się:
1)pod adresem korespondencyjnym: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie;
2)telefonicznie: (32) 67 234 83;
3)pod adresem poczty elektronicznej: zgm@zgm-zawiercie.pl.

II [Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
1)przeprowadzenia procedury najmu lokalu użytkowego (przetargu), w tym złożenia przez uczestnika postępowania oferty w formie ustnej – w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu zakończenia procedury przetargowej, a następnie archiwizacji dokumentacji przez okres 5 lat; 
2)realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy najmu lokalu użytkowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego – przez okres obowiązywania umowy (3 lata);
3)dokonywania rozliczeń realizacji umowy, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres obowiązywania umowy (3 lata);
4)realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
5)realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;
6)dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od wygaśnięcia umowy.

III[Odbiorcy danych]
1. Administrator udostępnia dane osobowe wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisu prawa.
2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora np. usługi IT, usługi prawne, doradcze itp..

IV[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
1.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1)dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane , jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2)do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO);
3)do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4)do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
5)do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c)administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6)do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7)do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
2.Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V[Obowiązek podania danych osobowych]
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością uczestniczenia w procedurze przetargowej oraz podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

VI [Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu]
Uzyskane przez administratora dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VII [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2)przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3)telefonicznie: (22) 531 03 00.

VIII [Inspektor Ochrony Danych]
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych administratora:
1)e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@abimar.pl;
2)telefonicznie: +48 696 655 124;
3)na wyżej podany adres korespondencyjny administratora z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

IX [Akty prawne przywoływane w klauzuli]
1)RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2)ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks Postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.);
3)ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 800 ze zm.);
4)ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036);
5)ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.);
6)ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);
7)ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 

21

CZE

2024

107

razy

czytano

1/217

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.